За библиографията

    Издаването на вестници и списания заема важно място в културния живот на България след Освобождението. За периода 1878-1947 г. в Шумен излизат 84 вестника, от които 5 на турски език. Те са с различна тематика и продължителност. Откриването на много печатници, както и новата обществено-икономическа и политическа обстановка в страната дават възможност и обуславят необходимостта от издаване на информационни всекидневници. Седмичният периодичен печат се появява в Шумен две години след Съединението на България - акт, който дава възможност за много промени в социалния и стопански живот на провинцията.

   Такъв информационен седмичник е и „Шуменски общински вести”, издание на Шуменската градска община. Неговата задача е „да запознава гражданите с делата на общината, да разгласява между тях своите и тези на държавата разпоредби, заповеди, решения и пр.”. На страниците му се публикуват материали за историческото минало на града и окръга, за обществено-политическия, стопанския и културния живот на областта. Макар и с независим живот, вестникът има националшовинистичен и прогермански характер. При създаване на Дирекцията на националната пропаганда, той става нейн негласен орган.

   Излиза от 15 януари 1940 г. до 11 април 1944 г. Отпечатва се в една от най-големите и модерни за времето си не само в Шумен, но и в цялото Лудогорие печатници „Спас Попов” в тираж 1500.

   От бр. 4 носи подзаглавие „Орган на Шуменската градска община”, а от бр. 77 - второ подзаглавие „Вестник за стопанско и културно издигане на гр. Шумен”.

   От бр. 1 до бр. 12 уредник на вестника е В. Петров; от бр. 10 - основател инж. Хр. Тонев; от бр. 13 е добавен уредник Йорд. С. Господинов; от бр. 77 - ред. Йорд. С. Господинов и Петър Рибаров (освен ред. к-т); от бр. 81 ред. к-т; от бр. 108 - гл. ред. Хр. Хараламбиев, ред. к-т, уредник П. Рибаров (до бр. 159).

   Има и няколко специални броя. Бр. 14 излиза по случай „Седмица на гората”, уредена в гр. Шумен от пом. районен горски инспектор А. Кр. Хаджиев. Прави впечатление бр. 19 с богатия си снимков материал във връзка с XX редовен конгрес на Съюза на запасните офицери в България, проведен в Шумен през май 1940 г. А бр. 113 е посветен на заслужили шуменски читалищни и културни дейци.

   Военните години (1940-1944) слагат своя отпечатък и върху развоя на шуменската преса. Като орган на местната административна власт разглежданият вестник е повлиян от политическия и стопански климат в страната. В този смисъл той отразява духовния и икономическия облик на региона. Ето защо е обект на представяне в настоящата библиография.

   Библиографирани са всички публикации в периодичното издание: статии, служебни обявления и наредби на местната и държавната власт, илюстративен материал (снимки, карикатури, таблици), реклами, обяви/съобщения, телеграми и др. Информацията, която се съдържа в тях е разнообразна - финансово-икономическа, технически новости, благоустройствени и педагогически въпроси, материали от исторически и политически характер, рецензии и съобщения за музикалния и театралния живот, спортни прояви, ветеринарно-медицински проблеми, търговски реклами, граждански, съдебни и др. административни обяви, хроника на събитията в града и региона. Запазено място във вестника има и подлистникът, на чиито страници са публикувани къси разкази, новели, легенди, спомени, фейлетони, а също и популярни научни съобщения.

   За да се запази духът на времето, материалите са описани в автентичния им вид. Подредени са хронологично в 17 основни рубрики и подрубрики. Всяка статия е класирана съобразно основното си съдържание. При наличие и на други аспекти на разглежданите въпроси не са правени препратки към съответните раздели, но възможността да се прочете дигитализираното копие на материала изключва необходимостта от това. Вътре във всяка рубрика описанията от един и същ източник са подредени азбучно.

   Там където е необходимо да се дадат пояснения, са направени кратки анотации.

   Библиографските описания на включените в указателя заглавия са направени по действащия стандарт БДС 17264-91 „Библиографско описание. Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали”.

   Библиографирането на вестника не е пълно, поради липси в годишнина V от течението (свършва до 25 март 1944 г.).

   В помощ на ползвателя са изготвени Именен, Географски показалец и показалец Псевдоними и инициали, в който са представени авторите, подписали част от материалите.

   Библиографията е ценно помагало в научните и краеведски изследвания за разглеждания период (1940-1944 г.) не само за Шуменския край, а и за близките Търговищки, Добрички, Варненски и Разградски региони.